اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید محمدرضی مصطفوی نیا

زبان و ادبیات عربی استادیار دانشگاه قم

dr_amostafaviniayahoo.com

سردبیر

دکتر حامد صدقی

.. استاد دانشگاه خوارزمی

sedghitmu.ac.ir

دستیار سردبیر

دکترسیدمحمدرضی مصطفوی نیا

زبان و ادبیات عربی استادیار دانشگاه قم

dr_amostafaviniayahoo.com

مدیر داخلی

مهدی شهیدی

زبان و ادبیات عربی عضو هیئت علمی دانشکده اصول الدین قم

mshahidi9208yahoo.com
025- 37772630-1

اعضای هیات تحریریه

دکتر غلامحسین اعرابی

.. دانشیار دانشگاه قم

a.mohamadi.npgmail.com
09123530075

دکتر عباس اقبالی

... دانشیار دانشگاه کاشان

aeghbalykashanu.ac.ir
09121625793

دکتر حسین حدیدی قمبوانی

.... استادیار دانشگاه پیام نور قم

hadidi660gmail.com
09124171121

دکتر فیروز حریرچی

زبان و ادبیات عربی استاد دانشگاه تهران

dr.harirchigmail.com
02188271518

دکتر غلامعباس رضایی

زبان و ادبیات عربی دانشیار دانشگاه تهران

ghrezaeeut.ac.ir
09121056798

دکتر محمدکاظم شاکر

.. استاد دانشگاه قم

mk_shakeryahoo.com
09124171121

دکتر سید حمید طبیبیان

.. استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

m.n136089yahoo.com
09125038707

دکتر سید کاظم عسکری

.. دانشیار دانشکده اصول الدین

abojawadagmail.com
09121168131

دکتر فاطمه قادری

.. دانشیار دانشگاه یزد

ghaderi_myazd.ac.ir
09133516615

دکتر علیرضا محمد رضایی

زبان و ادبیات عربی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

amredhaeiut.ac.ir
09139409540

دکتر قاسم مختاری

زبان و ادبیات عربی دانشیار دانشگاه اراک

..
qmokhtarigmail.com
09183614700

دکتر محمدحسن معصومی

زبان و ادبیات عربی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قم

dr_masomi38yahoo.com
09127581670

دکتر نادر نظام تهرانی

زبان و ادبیات عربی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

6gmail.com
02122438014

دکتر سعید واعظ

.. استاد دانشگاه علامه طباطبایی

7gmail.com
09121304238

ویراستار ادبی

دکتر محمود مهرآوران(فارسی)

زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه قم

mehravaran72myahoo.com

دکتر مهدی ناصری(انگلیسی)

زبان و ادبیات عربی استادیار دانشگاه قم

Mahdinaseri23@yahoo.com
mahdinaseri23yahoo.com

دکتر مهدی مقدسی نیا(عربی)

زبان و ادبیات عربی استادیار دانشگاه قم

mammahdiyahoo.com

کارشناس نشریه

سعید مهدیان

.

saeidmahdiyanyahoo.com
02537773525-26