اهداف و چشم انداز

اهداف، زمینه ها و رویکردها:

این فصلنامه به منظور ایجاد زمینه­ی تعاطی افکار و تبادل آراء میان صاحبنظران به ویژه در میان اقشار دانشگاهی اقدام به نشر و ارائه­ی پژوهش­های اصیل، بدیع و خلاّق با اهداف و رویکردهای زیر می­نماید:

1ـ ایجاد و پایه گذاری حوزه­ای جدید در زبان شناسی با رویکردی دینی.

2ـ آشنایی اندیشمندان داخلی و خارجی با ابعاد ادبی قرآن کریم و بازنمایی مفاهیم و آموزه های قرآنی در آینه ادب.

3ـ طرح مباحث و مبانی ریخت شناسی و سازه­ای الفاظ قرآن کریم.

4ـ بررسی دلالت­های قرآنی(علم الدلالة) در حوزه گفتمان از زاویه ادب.

5ـ ایجادگرایشی نو در عرصه مطالعات وپژوهش­های قرآنی با رویکرد ادبی وگسترش وتعمیق مطالعات میان­رشته­ای.

6ـ ارائه مصادیق ادبی از کلام وحی و سخنان معصومین(ع) از امثال، تشبیهات و استعارات و کنایات گرفته تا آرایه­ها و صنایع ادبی و بدیعی.

7ـ پاسخگویی به شبهات جدید در زمینة تشکیک یا تنقیص جایگاه و منزلت قرآن و اصالت آن.

8ـ گسترش و افزایش زیرشاخه­های معرفت و بسط و تعمیق حوزه­های قرآن شناسی و قرآن پژوهی.

9ـ طرح، مناقشه ونقد جدیدترین آراء ومقالات عربی و انگلیسی و سایر زبان­ها در حوزة ادبیات قرآن و اهل بیت(ع).

10ـ بررسی وجوه و میزان تأثیرپذیری ادبیات فارسی و عربی و آثار شاعران، ادبا، خطبا و نویسندگان از قرآن مجید در الفاظ، مفاهیم، ساختار، سبک و اسلوب.

11ـ دفاع بایسته از وجوه اعجاز قرآن با زبان علم و مبتنی بر شیوه­های دانش بنیان به ویژه در مخاطبه با نسل جدید و قشر فرهیخته و اهل دانش و ادب.

12ـ مقارنه و موازنه، نگرش تطبیقی، به مقولة ادبیات جهانی به ویژه تأثیر و تأثر متقابل ادب فارسی و عربی.