انواع رابطه عرفا با خداوند با تکیه بر قرآن کریم و کتب عرفانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

از آنجا که عرفا و متصوفان از طرق مختلف با خداوند ارتباط برقرار می‌کنند و در ارتباط با حق جنبه‌های گوناگون صفات او را مورد توجه قرار می‌دهند در این تحقیق سعی شده است به بررسی اشکال مختلف ارتباط عرفا  با خداوند با توجه به دریافت باطنی آن‌ها از صفات حق تعالی پرداخته شود. آنچه هدف اصلی ما در این مقاله است بررسی رابطه عرفا و تلقی آن‌ها از خداوند با استفاده از قرآن کریم و کتب عرفانی از جمله تذکره الاولیا، رساله قشیریه، نفحات الانس، کشف المحجوب و طبقات الصوفیه است. در این پژوهش سه نوع از ارتباط عرفا با خداوند بررسی می‌شود و در نهایت می‌توانیم به دریافت روشنی از دیدگاه‌های گوناگون عرفا در ارتباط با خداوند دست یابیم.

کلیدواژه‌ها