تحلیل معناشناختی برخی از واژگان قرآن در فرآیند ترجمه (مطالعه موردی واژه‌های: نِحلة، اُهْجُرُوهُنَّ، ضَلال، صِبغَة، و مَشِید)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

خداوند قرآن کریم را برای هدایت همه جوامع بشری و به زبان عربی فرو فرستاده است؛ از این‌رو برای آن‌که همه انسان‌ها بتوانند از رهنمودهای این کتابِ هدایت بهره‌مند شوند، ارائه ترجمه‌ای شیوا و دقیق، برای دریافت صحیح مفاهیم آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. فارسی‌زبانان از دیرباز به این عمل ارزشمند روی آورده و ترجمه‌هایی گرانسنگ از خود به جای گذاشته‌اند ولیکن در خلال برخی از این ترجمه‌ها گاه معادلی دقیق و صحیح برای برخی از واژگان قرآن ارائه نشده است. در این جستار بر آن هستیم تا با تکیه بر دانش معناشناسی و تحلیل سیاق آیات 4 / النساء، 34/ النساء، 95/ یوسف، 138 / بقره و 45 / حج، به نقد و بررسی ترجمه واژه‌های نِحلة، اُهجُرُوهُنَّ، ضلال، صِبغَة و مَشِید در آیات مذکور بپردازیم. مترجمان در ترجمه واژه نِحلة، معادل "هدیه" و در ترجمه واژه اُهجروهنّ واژه دوری کنید و در ترجمه ضلال واژه گمراهی و در ترجمه واژه "صِبغة" معادل رنگ و در ترجمه واژه "مَشِید" معادل برافراشته و ساخته شده از گچ را به کار برده‌اند که به نظر می‌رسد ترجمه و معادل صحیح آن‌ها به ترتیب، مال اختصاصی (ملکی)، رشته محبت خود را از آنان قطع کنید، هلاک کردن، آیین و ویران شده است.

کلیدواژه‌ها