قَصص یا قِصص در بافت قرآنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

گزینش‌ حکیمانه خداوند متعال از واژه‌های قرآنی، بهترین الگو است. نامگذاری اصطلاحات در آیات قرآنی، آموزه‌هایی هدفمند به خواننده منتقل می‌کند و او را ملزم می‌کند که از این تسمیه‌ها بهره‌برداری کند. سرگذشت‌ها و به عبارت دیگر قصه‌های قرآنی در بسیاری از آیات به چشم می‌خورد. قرآن از این سرگذشت‌ها با چه عنوانی یاد می‌کند؟ با مطالعه واژه‌های قرآنی ذیل قصَّ از دو واژه قِصه و قِصص اثری دیده نمی‌شود اما قَصص با جایگاه ویژه‌ای، پررنگ‌تر از دیگر مشتقات به مخاطب معرفی می‌شود. این پژوهش بر آن است که اثبات کند به کارگیری الفاظ بشری، توام با سایه‌هایی از همان معانی بشری خواهد بود، به عنوان مثال قِصص با بار منفی خرافه پردازی همراه است اما اگر قَصص یعنی همان واژه قرآنی مصطلح- را به جای قِصص بشری از آیات الهی وام بگیریم علاوه بر هماهنگی با واژه منتخب قرآنی، از پیرایه‌های تنیده شده با قِصص بشری دور خواهیم شد. بهترین دلیل این نظریه، صفت قرآنی احسن است.

کلیدواژه‌ها