"فاصله" و نقش موسیقایی- معنایی آن در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

قرآن کریم به عنوان معجزه رسالت پیامبراکرم(ص)، علاوه بر مفاهیم ومعارف الهی، از نظر فرم و ساختار فنی همواره مورد توجه محققان و صاحبنظران بوده است.
"فاصله" به عنوان یکی از اجزاء ساختاری قرآن، هم از نظر ایجاد آهنگ و موسیقی خاص و هم از نظر ایجاد هماهنگی میان لفظ و معنا و تأثیر بر ذهن و اندیشه مخاطبین، نقش قابل ملاحظه‌ای در میان سایر عناصر سازنده قرآن کریم ایفا می‌کند، به گونه‌ای که از این نظر می‌توان قرآن را از دیگر گونه‌های رایج ادبی در زبان عربی متفاوت ومتمایز دانست.
در این پژوهش سعی بر آن است که ضمن تبیین "فاصله" در قرآن و شکل‌های ورود آن در آیات، کارکرد موسیقیایی ومعنایی آن در قرآن کریم بررسی شود.

کلیدواژه‌ها