نقد و بررسی«جواب شرط محذوف در ترجمه‌های فارسی قرآن کریم»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

حذف و پنهان داشتن بخشی از کلام، از اسباب ایجاز و اجمال در کلام محسوب می‌گردد. ذکر نکردن بخشی از جمله که در مواردی می‌تواند یکی از ارکان کلام به شمار آید، از مباحث بسیار مهمی است که در قرآن کریم فراوان، به چشم می‌خورد. یکی از وجوه حذف در قرآن کریم، حذف جواب شرط است. شناسایی جواب شرط در قرآن و در نظر گرفتن تقدیر مناسب برای این محذوف، مسأله بسیار مهمی است که مترجم قرآن باید بدان بسیار توجه کند، تا بتواند به درستی کلام خداوند متعال را به زبان ترجمه‌ی خود منعکس نماید. این جستار بر آن است تا انعکاس جواب شرط محذوف را در چهارده ترجمه‌ی فارسی قرآن کریم، بررسی کند. ادوات شرطی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از: لو، لولا، إن، مَن.

کلیدواژه‌ها