بررسی مفهوم «عدل» و مترادفات آن در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

حقیقت «عدل» به جهت فطری بودنش، از دیرباز جزء مهمترین مفاهیم بنیادی و دغدغه‌های زندگی بشر و ادیان الهی بوده است. قرآن کریم نیز به عنوان چراغ هدایت انسان ها، این آموزه را در همه‌ی ابعاد زندگی مورد تأکید قرار داده است. در برخی از آیات با بهره گیری از تمثیل ها، به توضیح و تبیین هر چه بیشتر این مفهوم پرداخته شده است. از سوی دیگر فراوانی آیات عدل و کلمات مترادف آن، بیانگر اهمیت جایگاه این مفهوم در قرآن است. قرآن کریم عدل را به مفهوم اجتماعی و در نظام تشریع، هدف دعوت انبیا و بعثت آنان، و به مفهوم فلسفی سرلوحه‌ی معاد معرفی کرده است. مترادفات اصلی قرآنی عدل عبارتند از: قسط، احسان، انصاف، نصیب، قصد، وسط، میزان، مساوات، قسطاس، و تقوا که نزدیک‌ترین واژه به عدل است.

کلیدواژه‌ها