بررسی تطبیقی نثر دوره‌ی جاهلی و دوره‌ی اسلامی با رویکرد قرآنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نثر، بخشی از ادبیات عربی در دوره جاهلی را تشکیل می‌دهد. با پیدایش اسلام، این نوع ادبی، سیر تکاملی پیدا کرد به گونه‌ای که در جریان تمدن اسلامی و به تأثیر از قرآن اندک اندک، دچار تغییر شد و ویژگی‌های ابتدایی خود را از دست داد و نثر نویی پدیدار گشت. این دگرگونی ها، نه تنها در حوزه‌ی واژگانی، ساختار و شیوه‌ی بیان بود، بلکه محتوا وموضوعات را نیز در بر گرفت. نگارنده بر آن است که با در نظر گرفتن این تغییرات، به مقایسه‌ی چهار گونه از گونه‌های ادبی، شامل، خطابه، وصیت نامه، نامه نگاری و ضرب المثل در هر دو دوره بپردازد.

کلیدواژه‌ها