اعجاز ادبی قرآن کریم در منابع عربی و فارسی مطالعه مورد پژوهانه (تأثیر آیات قرآن در گفتگوهای مردم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از جلوه‌های بلاغت قرآن کریم که تا به حال توجهی به آن صورت نگرفته، استعداد بی مانند این کتاب در تعابیر فصیح و دلنشین از جنبه‌های متفاوت زندگی است. این ویژگی قرآن در گفتگو‌هایی نمود دارد که، مردم کوچه و بازار، پیر و جوان، فقیر و غنی، باسواد و بی سواد، ارباب و رعیت و.... مقاصد و اهداف خود را با زبان قرآن بیان می‌کنند. این پدیده‌ی ادبی از یک سو نشانه‌ی گستردگی و تنوع شیوه‌های بیانی قرآن کریم و از دیگر سو نشانه‌ی نفوذ بی مانند مفاهیم این کتاب الهی در لایه‌های مختلف زندگی است به گونه‌ای که همه‌ی گروه‌های اجتماعی جامعه، حتی کودکان، کنیزان و دیوانگان و مستان را در دل خود جا داده است. در این مقاله با معرفی 64 مورد از این داستان‌ها از متون ادب فارسی، تلاش کرده ایم، نشان دهیم این میزان از نفوذ و تاثیرگذاری قرآن کریم در هیچ کتاب دیگری دیده نمی شود و از این جهت می‌توان آن را جنبه ای از اعجاز ادبی قرآن دانست. همچنین با اشاره به منابع این داستان‌ها در کتب عربی، نشان داده ایم که این اعجاز ادبی، اختصاص به ادب فارسی ندارد. از دیگر نتایج این تحقیق، گامی ناچیز در مأخذ شناسی برخی داستان‌های قرآنی موجود در ادب فارسی است.

کلیدواژه‌ها